Christian Chamorel - China Tour

with Estelle Revaz, cello and Damien Bachmann, clarinet

China Tour