Hansjörg Albrecht avec le Choeur de Munich

Weihnachtsliederabend: Festival of Lessons and Carols

Münchener Bach-Chor
Kay Johannsen, Orgel

 

Stiftskirche Stuttgart Allemagne