Hansjörg Albrecht

A. Schönberg: Peace on Earth
M. Reger: Fantasy and Fugue on B-A-C-H
A. Bruckner: Mass No. 3 in E minor
C.P.E.Bach-Chor Hamburg
Jürgen Henschen, organ
Conductor & organ: Hansjörg Albrecht

St Johannis Hamburg (Allemagne)